seedot.com CEBIT, award, Best Practice 2006, BestPractice-IT special award for the highest level of customer benefits achieved, This award is presented to the company which achieves the maximum direct or indirect benefit for their customers using their particular solution
.
seedot.com offer more than services - we offer SOLUTIONS
.
.

Вход за клиенти

Регистрация

Търсене
 


Начало » Обучение » Уеб пътеводител » Цветове » Таблица на всички коректни цветове използвани в Интернет

Таблица на всички коректни цветове използвани в Интернет


Представяме ви цветовете които се използват при дизайна.

При създаване на изображения за публикуване е много важно да се използват коректни цветове. Какво имаме в предвид: Когато броузера не е в състояние да покаже коректно цвета който е използван, той смесва няколко съседни цветове и тогава първоначалния цвят който искате да използвате ще бъде различен.

Тук са представени 216 цвята от така наречените от нас КОРЕКТНИ цветове които могат да се използват за графики, текст и фон.

255.255.204

255.255.153

255.255.102

255.255.51

255.255.0

204.204.0

FFFFCC

FFFF99

FFFF66

FFFF33

FFFF00

CCCC00

 

 

 

 

 

 

255.204.102

255.204.0

255.204.51

204.153.0

204.153.51

153.102.0

FFCC66

FFCC00

FFCC33

CC9900

CC9933

996600

           

255.153.0

255.153.51

204.153.102

204.102.0

153.102.51

102.51.0

FF9900

FF9933

CC9966

CC6600

996633

663300

           

255.204.153

255.153.102

255.102.0

204.102.51

153.51.0

102.0.0

FFCC99

FF9966

FF6600

CC6633

993300

660000

           

255.102.51

204.51.0

255.51.0

255.0.0

204.0.0

153.0.0

FF6633

CC3300

FF3300

FF0000

CC0000

990000

           

255.204.204

255.153.153

255.102.102

255.51.51

255.0.51

204.0.51

FFCCCC

FF9999

FF6666

FF3333

FF0033

CC0033

           

204.153.153

204.102.102

204.51.51

153.51.51

153.0.51

51.0.0

CC9999

CC6666

CC3333

993333

990033

330000

           

255.102.153

255.51.102

255.0.102

204.51.102

153.102.102

102.51.51

FF6699

FF3366

FF0066

CC3366

996666

663333

           

255.153.204

255.51.153

255.0.153

204.0.102

153.51.102

102.0.51

FF99CC

FF3399

FF0099

CC0066

993366

660033

           

255.102.204

255.0.204

255.51.204

204.102.153

204.0.153

153.0.102

FF66CC

FF00CC

FF33CC

CC6699

CC0099

990066

           

255.204.255

255.153.255

255.102.255

255.51.255

255.0.255

204.51.153

FFCCFF

FF99FF

FF66FF

FF33FF

FF00FF

CC3399

           

204.153.204

204.102.204

204.0.204

204.51.204

153.0.153

153.51.153

CC99CC

CC66CC

CC00CC

CC33CC

990099

993399

           

204.102.255

204.51.255

204.0.255

153.0.204

153.102.153

102.0.102

CC66FF

CC33FF

CC00FF

9900CC

996699

660066

           

204.153.255

153.51.204

153.51.255

153.0.255

102.0.153

102.51.102

CC99FF

9933CC

9933FF

9900FF

660099

663366

           

153.102.204

153.102.255

102.0.204

102.51.204

102.51.153

51.0.51

9966CC

9966FF

6600CC

6633CC

663399

330033

           

204.204.255

153.153.255

102.51.255

102.0.255

51.0.153

51.0.102

CCCCFF

9999FF

6633FF

6600FF

330099

330066

           

153.153.204

102.102.255

102.102.204

102.102.153

51.51.153

51.51.102

9999CC

6666FF

6666CC

666699

333399

333366

           

51.51.255

51.0.255

51.0.204

51.51.204

0.0.153

0.0.102

3333FF

3300FF

3300CC

3333CC

000099

000066

           

102.153.255

51.102.255

0.0.255

0.0.204

0.51.204

0.0.51

6699FF

3366FF

0000FF

0000CC

0033CC

000033

           

0.102.255

0.102.204

51.102.204

0.51.255

0.51.153

0.51.102

0066FF

0066CC

3366CC

0033FF

003399

003366

           

153.204.255

51.153.255

0.153.255

102.153.204

51.102.153

0.102.153

99CCFF

3399FF

0099FF

6699CC

336699

006699

           

102.204.255

51.204.255

0.204.255

51.153.204

0.153.204

0.51.51

66CCFF

33CCFF

00CCFF

3399CC

0099CC

003333

           

153.204.204

102.204.204

51.153.153

102.153.153

0.102.102

51.102.102

99CCCC

66CCCC

339999

669999

006666

336666

           

204.255.255

153.255.255

102.255.255

51.255.255

0.255.255

0.204.204

CCFFFF

99FFFF

66FFFF

33FFFF

00FFFF

00CCCC

           

153.255.204

102.255.204

51.255.204

0.255.204

51.204.204

0.153.153

99FFCC

66FFCC

33FFCC

00FFCC

33CCCC

009999

           

102.204.153

51.204.153

0.204.153

51.153.102

0.153.102

0.102.51

66CC99

33CC99

00CC99

339966

009966

006633

           

102.255.153

51.255.153

0.255.153

51.204.102

0.204.102

0.153.51

66FF99

33FF99

00FF99

33CC66

00CC66

009933

           

153.255.153

102.255.102

51.255.102

0.255.102

51.153.51

0.102.0

99FF99

66FF66

33FF66

00FF66

339933

006600

           

204.255.204

153.204.153

102.204.102

102.153.102

51.102.51

0.51.0

CCFFCC

99CC99

66CC66

669966

336633

003300

           

51.255.51

0.255.51

0.255.0

0.204.0

51.204.51

0.204.51

33FF33

00FF33

00FF00

00CC00

33CC33

00CC33

           

102.255.0

102.255.51

51.255.0

51.204.0

51.153.0

0.153.0

66FF00

66FF33

33FF00

33CC00

339900

009900

           

204.255.153

153.255.102

102.204.0

102.204.51

102.153.51

51.102.0

CCFF99

99FF66

66CC00

66CC33

669933

336600

           

153.255.0

153.255.51

153.204.102

153.204.0

153.204.51

102.153.0

99FF00

99FF33

99CC66

99CC00

99CC33

669900

           

204.255.102

204.255.0

204.255.51

204.204.153

102.102.51

51.51.0

CCFF66

CCFF00

CCFF33

CCCC99

666633

333300

           

204.204.102

204.204.51

153.153.51

153.153.102

153.153.0

102.102.0

CCCC66

CCCC33

999966

999933

999900

666600

           

255.255.255

204.204.204

153.153.153

102.102.102

51.51.51

0.0.0

FFFFFF

CCCCCC

999999

666666 333333 000000
           


над всеки цвят има две означения:
RGB (за създаване на цвета в графически редактор) 102.102.102
HEX (за обозначаване на цвета в HTML ) 666666 

© 1995-2006 seedot.com
e-mail:

Последна промяна:

ЁўЁІëãЁ¤ðñЁєЁЁ åçЁЁЁє english german

IC Tallent Bulgaria   World Summit on the information society   Best Practice IT 2006

Принтира� тази страницаПринтира� тази страница Add  this page to your favorites! Add this page to your favorites! | Send to a friend